Open Access
Issue
2015
17th International Congress of Metrology
Article Number 03002
Number of page(s) 6
Section Applications en débitmétrie des gaz / Applications in gaz flow
DOI https://doi.org/10.1051/metrology/20150003002
Published online 21 September 2015
 • The energy intensity of GDP (2012), http://uk.wikipedia.org/wiki. (In Ukrainian). [Google Scholar]
 • Власюк Я. М., Чуприн М. І., Власюк Л.Я., Концепція єдиної системи обліку природного газу в Україні (Оптимізація впровадження промислових лічильників різних методів вимірювання) //Методи та прилади контролю якості, (2007).–№ 18.–C. [Google Scholar]
 • Ю.В. Кузьменко, В.В. Онушко, А.М. Рак, І.В. ЩупакЩупак «Щодо повірки витратомірів-лічильників на природному газі», Український метрологічний журнал, №4, (2014 р.), стор. 58–60. [Google Scholar]
 • Pamp H. Standarts for the calibration of gas flowmeters / H. Pamp, P Mahr// Bull Organis. Int. Metrolog. Leg.–(1987). - №107. - P.3 - 20. [Google Scholar]
 • Benkova M., Makovnik S., Mikulecky I., Zamecnik V. Bell Prover - Calibration and Monitoring of Time Stability. MAPAN - Journal of Metrology Society of India, Vol. 26, No. 3, (2011); pp. 165–171. [Google Scholar]
 • Пат. 33463 А Україна, МПК 6 G01F25/00. Дзвонова витратовимірювальна установка для калібрування і повірки витратомірів та лічильників газу / Бродин Ю.І.; Заявник і патентовласник Івано-Франківський держ. техн. ун-т нафти і газу.–№ 99021060; заявл. 23.02.9; опубл. (15.02.01), Бюл. №1.–3 с. [Google Scholar]
 • Бродин Ю.І. Дводзвонова установка відтворення та вимірювання об’єму газу для повірки лічильників газу: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: спец. 05.11.01 «Прилади та методи вимірювання механічних величин»/ Ю.І. Бродин.–Львів, (2002).–19 с. [Google Scholar]
 • Рак А.М, Коробко І.В., д.т.н., доц., Дослідження стабільності тиску в установці дзвонового типу з керованим рухом мірника // Вісник НТУУ «КПІ». Серiя машинобудування–(2015).–№1 (73)–С. 107–112. [Google Scholar]
 • ГСОЕИ. Счётчики газа. Методы и средства поверки: ГОСТ 8.324–78–[Введен с1976–01–01].–М.: Изд. стандартов, (1979).–13с. [Google Scholar]
 • Kutin J, Bobovnik G and Bajsic I (2011) Dynamic effects in a clearance-sealed piston prover for gas flow measurements Metrologia 48 123–32. [Google Scholar]
 • Ю.В. Кузьменко, А.Н. Самойленко «Градуировка колокола установок для поверки счётчиков текучей среды», Український метрологічний журнал, №1, (2015 р.), стор. 49–54. [Google Scholar]